Bolagsstyrning i Diamyd Medical AB bygger på aktiebolagslagen och andra relevanta regler och rekommendationer för publika bolag.

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Diamyd Medicals högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma
Årsstämma för räkenskapsåret 2018/2019 kommer att hållas den 21 november 2019 klockan 17:00, Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm.

Stämmohandlingar

Kallelse till årsstämma 21 november 2019


Årsstämmoprotokoll 2019


Valberedningen i Diamyd Medical AB består av de två största aktieägarna:
Anders Essen-Möller och Bertil Lindqvist.
Diamyd Medicals revisor är BDO AB med Johan Pharmanson som huvudrevisor.
Nedanstående information är relaterad till tidigare emissioner i Diamyd Medical och är inte att betrakta som offentliga erbjudanden. Dokument för nedladdning finns endast svenska.
Infomationsfolder om lösen av teckningsoptioner TO1 2018

Informationsbroschyr - Företrädesemission Diamyd Medical AB (publ) 2017

Prospekt - Företrädesemission i Diamyd Medical AB (publ) 2017

Informationsmaterial – Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) - 2016

Informationsmaterial – Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) - 2013

Bolagsordning

Bolagsordning för Diamyd Medical AB antagen vid extra bolagsstämma den 19 april 2017.

     

Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning för Diamyd Medical AB inför listning på Nasdaq First North 2013.

     

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER