Bolagsstyrning i Diamyd Medical AB bygger på aktiebolagslagen och andra relevanta regler och rekommendationer för publika bolag.

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Diamyd Medicals högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma
Årsstämma för räkenskapsåret 2016/2017 kommer att hållas den 30 november 2017 klockan 15:00, Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm.

Stämmohandlingar

Kallelse till årsstämma 15 november 2018


Handlingar inför årsstämma 2018


Årsstämmoprotokoll 2018


Valberedningen i Diamyd Medical AB består av de två största aktieägarna:
Anders Essen-Möller och Bertil Lindqvist.
Diamyd Medicals revisor är BDO AB med Johan Pharmanson som huvudrevisor.
Nedanstående information är relaterad till tidigare emissioner i Diamyd Medical och är inte att betrakta som offentliga erbjudanden. Dokument för nedladdning finns endast svenska.
Infomationsfolder om lösen av teckningsoptioner TO1 2018

Informationsbroschyr - Företrädesemission Diamyd Medical AB (publ) 2017

Prospekt - Företrädesemission i Diamyd Medical AB (publ) 2017

Informationsmaterial – Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) - 2016

Informationsmaterial – Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) - 2013

Bolagsordning

Bolagsordning för Diamyd Medical AB antagen vid extra bolagsstämma den 19 april 2017.

     

Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning för Diamyd Medical AB inför listning på Nasdaq First North 2013.