Bolagsstyrning i Diamyd Medical AB bygger på aktiebolagslagen och andra relevanta regler och rekommendationer för publika bolag.

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Diamyd Medicals högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.


Stämmohandlingar

Kallelse till årsstämma 30 november 2023


Kallelse till extra bolagsstämma den 10 oktober 2023


Protokoll från extra bolagsstämma 10 oktober 2023


Optionsvillkor TO3A


Optionsvillkor TO3B


Optionsvillkor TO4A


Optionsvillkor TO4B


Kallelse till extra bolagsstämma den 26 juni 2023


Protokoll från extra bolagsstämma 26 juni 2023


Årsstämmoprotokoll 2023


Valberedningen i Diamyd Medical AB består av de två största aktieägarna:
Anders Essen-Möller och Bertil Lindqvist.
Diamyd Medicals revisor är BDO AB med Johan Pharmanson som huvudrevisor.
Dokument rörande emissionen.
Prospekt - Företrädesemission i Diamyd Medical AB (publ), oktober 2023

Informationsbroschyr, oktober 2023

Anmälningssedel för teckning utan företräde, oktober 2023

Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter, oktober 2023

Anmälningssedel för teckning av A-units, oktober 2023

Tilläggsprospekt, oktober 2023

Prospekt - Företrädesemission i Diamyd Medical AB (publ), juni 2023

Anmälningssedel för teckning utan företräde, juni 2023

Tilläggsprospekt, juni 2023

Nedanstående information är relaterad till tidigare emissioner i Diamyd Medical och är inte att betrakta som offentliga erbjudanden. Dokument för nedladdning finns endast svenska.
Infomationsfolder om lösen av teckningsoptioner TO1 2018

Informationsbroschyr - Företrädesemission Diamyd Medical AB (publ) 2017

Prospekt - Företrädesemission i Diamyd Medical AB (publ) 2017

Informationsmaterial – Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) - 2016

Informationsmaterial – Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) - 2013

Bolagsordning

Bolagsordning för Diamyd Medical AB antagen vid extra bolagsstämma den 26 juni 2023.

   Bolagsordning  

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER