EN KRONISK SJUKDOM

Autoimmun diabetes är en kronisk sjukdom där immunsystemet attackerar de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln

Omkring 463 miljoner har diabetes
10-20 procent av dessa har autoimmun diabetes

Typ 1-diabetes och LADA är autoimmuna
former av diabetes

Det finns ännu inga förebyggande behandlingar
eller botemedel

Autoimmun Diabetes

Insulin är ett viktigt hormon som reglerar blodsockernivån. Typ 1-diabetes och LADA är autoimmuna former av diabetes, vilket innebär att kroppens eget immunförsvar av okänd anledning förstör bukspottkörtelns betaceller, de celler som producerar insulin och reglerar blodsockret.

Insulin För Överlevnad

Vid diagnosen typ 1-diabetes finns endast 10-20 procent av patientens egen insulinproducerande förmåga kvar. Tillståndet är livshotande och kräver sjukhusvistelse och omedelbar påbörjan av insulinbehandling för överlevnad. Patienten är därefter tvungen att behandlas med insulin dagligen med hjälp av injektioner eller insulinpump för att överleva.

Balansera Blodsockernivån

För att minska risken för akuta och långsiktiga diabeteskomplikationer måste blodsockernivån hållas i balans. Både mycket höga och låga blodsockernivåer är extremt farliga och kan leda till allvarliga komplikationer och dödsfall. Blodsockret behöver testas 7-10 gånger dagligen för att hålla insulinbehandlingen på rätt nivå.

Bevara betaceller

Att bevara kroppens egen förmåga att producera insulin kan minska risken för komplikationer hos patienter med typ 1-diabetes med 60-80 procent.

132,600

BARN OCH UNGDOMAR DIAGNOSTISERAS MED
TYP 1-DIABETES
VARJE ÅR

Bekämpa autoimmun diabetes

Diamyd Medical arbetar för att förebygga, behandla och bota autoimmun diabetes.

Antikroppar och autoimmun diabetes

Immunsystemets attack på betacellerna börjar långt innan kliniska symptom på typ 1-diabetes uppstår, men kan upptäckas före diagnos genom att testa förekomsten av vissa antikroppar i blodet, inklusive antikroppar mot GAD.

Olika typer av diabetes

Diabetes är en utbredd kronisk sjukdom som snabbt ökar globalt. Den kännetecknas av förhöjda nivåer av glukos i blodet som orsakas av kroppens oförmåga att producera eller reagera hormonet insulin. Personer med diabetes utvecklar ofta allvarliga komplikationer som leder till stort lidande och för tidig död. Det finns flera typer av diabetes. De vanligaste är typ 2-diabetes och autoimmun diabetes, dvs typ 1-diabetes, samt latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA).


Typ 1-diabetes och LADA

De autoimmuna formerna av diabetes, typ 1-diabetes och LADA, uppkommer när kroppens eget immunsystem attackerar och bryter ned de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Detta leder till insulinbrist och oförmåga att kontrollera blodsockernivåerna i blodet. Typ 1-diabetes utbryter oftast hos barn och ungdomar medan LADA bryter ut i vuxenlivet och har ett långsammare sjukdomsförlopp. LADA diagnostiseras ofta felaktigt som typ 2-diabetes.


Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes är den överlägset vanligaste formen av diabetes. I motsats till autoimmun diabetes karaktäriseras typ 2-diabetes ofta av insulinresistens, vilket innebär att insulinet inte har den avsedda effekten i kroppen, samt att kroppens insulinproduktion är försvagad.

Omkring 463 miljoner människor i världen har diabetes idag och denna siffra förväntas stiga till 700 miljoner år 2045, varav 10-20 procent förväntas diagnostiseras med autoimmun diabetes.


Mer än en miljon barn och ungdomar har typ 1-diabetes och cirka 132 600 barn och ungdomar diagnostiseras med typ 1-diabetes varje år. De nordiska länderna har den högsta förekomsten av typ 1-diabetes i världen. I Sverige diagnostiseras två barn varje dag med typ 1-diabetes. Sjukdomen har en betydande inverkan på de drabbade och deras familjemedlemmar. Det är vanligtvis en traumatisk upplevelse för hela familjen när ett barn utvecklar typ 1-diabetes.

Autoimmun Diabetes

Det är fortfarande okänt vad som utlöser den autoimmuna attacken som leder till typ 1-diabetes, även om riskfaktorer som familjehistoria av diabetes, genetik och vissa virusinfektioner har identifierats. Betacellerna förstörs gradvis under en period som varierar från månader till flera år innan några kliniska symptom uppträder. Barn och ungdomar med typ 1-diabetes får oftast diagnosen ställd när endast 10-20 procent av betacellfunktionen kvarstår.

Typ 1-diabetes kan upptäckas innan några kliniska symptom uppstår genom ett blodprov testas för förekomst av specifika autoantikroppar, inklusive antikroppar mot GAD. Förekomsten av två eller flera autoantikroppar är starkt prediktivt av en framtida klinisk diagnos av sjukdomen.

Även LADA-patienter karaktäriseras av närvaron av antikroppar mot GAD, vilket är ett tecken på den pågående autoimmuna attacken på de insulinproducerande cellerna. Detta innebär att även LADA-patienter kan diagnostiseras genom ett antikroppstest.


Typ 2-diabetes

Den exakta orsaken till typ 2-diabetes är ännu inte känd. I vissa patienter fungerar cellernas insulinreceptorer inte som de ska, medan i andra är insulinsignaleringsmekanismen defekt. Emellertid anses kroppens egen insulinproduktion initialt vara funktionell hos dessa patienter. Sjukdomen kännetecknas också av en varierande grad av försämring av insulinutsöndring av betacellerna. Typ 2-diabetes är resultatet av en kombination av många utlösande faktorer som ärftlighet, livsstil och miljö. Typ 2-diabetes drabbar främst vuxna, men idag utvecklar allt fler barn också sjukdomen. Cirka 10 procent av alla patienter som diagnostiserats med typ 2-diabetes har den autoimmuna formen LADA.

Autoimmun Diabetes

Det finns ännu inget botemedel mot autoimmun diabetes och sjukdomen kan inte förhindras. För att överleva med typ 1-diabetes krävs intensiv behandling med insulin varje dag för resten av livet med hjälp av injektioner eller en insulinpump och blodsockret måste kontrolleras 7-10 gånger dagligen.


Typ 2-diabetes

Förändringar i kost och motion kan förebygga och förbättra sjukdomsförloppet vid typ 2-diabetes, men den progressiva sjukdomen kräver ofta permanent oral medicinering eller insulinbehandling.

Komplikationer i samband med diabetes

Personer med diabetes utvecklar ofta allvarliga komplikationer som kan påverka flera organ i kroppen och leda till stort lidande och för tidig död. Livslängden är lägre hos patienter med diabetes jämfört med friska individer särskilt vid diagnos i tidig ålder.


Akuta komplikationer

Akuta komplikationer innefattar huvudsakligen:

  • allvarlig hypoglykemi, ett tillstånd av farligt låg blodsockernivå, vilket kan leda till akut hypoglykemisk koma, hjärnskada och till och med dödsfalll
  • ketoacidos, ett tillstånd orsakat av insulinbrist där stora mängder ketonmetaboliter frisläpps när cellerna bryter ner fett och proteiner i brist på tillgång till socker, vilket leder till en sänkning av blodets pH, ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård för att reverseras

Långsiktiga komplikationer

Konsekvent förhöjda blodsockernivåer orsakar långsiktiga diabeteskomplikationer:

  • kardiovaskulär sjukdom, såsom hjärtinfarkt, stroke och nedsatt cirkulation som kan leda till amputation
  • nefropati (njursjukdom), såsom njursvikt som kan kräva dialys eller njurtransplantation
  • neuropati (nervsjukdom) såsom förlust av känsla och svår smärta i kroppsdelar samt impotens
  • retinopati (ögonsjukdom) såsom nedsatt syn, och i vissa fall även blindhet

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER