Integritetspolicy för Diamyd Medical (publ)

Allmänt

Diamyd Medical AB (publ), Reg. Nr. 556242-3797, Box 7349, 103 90 Stockholm, Sverige ("Diamyd Medical" eller "vi"), vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter om patienter som deltar i kliniska prövningar, externa samarbetspartners, besökare på vår webbplats och andra personer vars personuppgifter kan behandlas av Diamyd Medical behandlas på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är skyldiga att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in eller tar emot från dig via webbplatsen eller under din kommunikation eller interaktion med oss, hur denna information används och hur vi arbetar för att skydda den.

 

Denna integritetspolicy beskriver bland annat vilken information vi samlar om dig, hur dina personuppgifter behandlas och för vilka ändamål vi samlar in och använder personuppgifterna. Denna sekretesspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om användningen av dina personuppgifter.

Diamyd Medical AB är den registeransvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

 

Typer av data vi behandlar

Personuppgifter betyder alla typer av uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en levande fysisk person ("Personuppgifter").
Diamyd Medical samlar och behandlar personuppgifter i form av din e-postadress när du registrerar dig för våra pressmeddelanden och / eller finansiella rapporter.

Diamyd Medical samlar vidare information som är nödvändig för att vi ska kunna kontakta dig i din roll som företrädare för ett företag. Diamyd Medical samlar och behandlar information om dig om du representerar ett företag som är kund, leverantör, entreprenör eller annan partner av oss, samt en potentiell kund, leverantör, entreprenör eller annan partner av vår. Den information som vi samlar in och behandlar i sådana fall innefattar kontaktuppgifter (till exempel namn, adress, arbetsnamn, vilket företag du arbetar för, e-postadress och telefonnummer).

Diamyd Medical samlar också in personuppgifter i samband med rekryteringspersonal. När du kontaktar oss för att ansöka om ett jobbmöjlighet hos oss samlar vi in sådana personuppgifter som du ger oss i samband med en sådan ansökan. Personuppgifter som normalt ingår i en arbetsansökan är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), CV (inklusive tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning) och ibland bild och personligt registreringsnummer.

Diamyd Medical samlar och behandlar personuppgifter om dig när du väljer att delta i en klinisk studie som utförs av Diamyd Medical. Personliga data som Diamyd Medical samlar in och behandlar i sådana fall inkluderar namn, ålder, kön och hälsoinformation.

 

Varför samlar vi in data?

Diamyd Medical samlar och behandlar personuppgifter relaterade till dig av följande skäl:
  • att skicka pressmeddelanden och finansiella rapporter som du har begärt och att svara på meddelanden du har skickat oss;
  • att kontakta dig som representant för en kund, leverantör, entreprenör eller annan partner;
  • att marknadsföra oss själva och våra tjänster och bjuda in till evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig eller det företag du representerar (förutsatt att du alltid har rätt att välja bort eventuella marknadsföringsmeddelanden från oss);
  • att utveckla och förbättra våra tjänster;
  • att bearbeta arbetsapplikationer;
  • att genomföra kliniska prövningar (endast med ditt tidigare samtycke) och
  • att uppfylla kraven enligt lag.

 

Rättslig grund för att behandla dina uppgifter

Diamyd Medicals behandling av dina personuppgifter baseras på de rättsliga grunderna enligt följande.

Legitima intressen

Diamyd Medicals legitima intresse utgör också den rättsliga grunden för bearbetning i situationer där du ger oss kontaktuppgifter eller på annat sätt har uttryckt intresse för våra produkter eller tjänster. Diamyd Medicals legitima intressen är i sådana fall för Diamyd Medical att kunna marknadsföra sina produkter och tjänster. Vidare är Diamyd Medicals legitima intresse rättslig grund för när Diamyd Medical behandlar dina personuppgifter när du är representant för en kund, leverantör, entreprenör eller annan partner av vår. Diamyd Medicals legitima intressen är i sådana fall Diamyd Medicals behov av att kontakta dig som representant för att administrera förhållandet Diamyd Medical har med det företag du representerar. Vidare är Diamyd Medicals legitima intresse rättslig grund för Diamyd Medicals behandling av dina personuppgifter i samband med din arbetsansökan, i vilka fall Diamyd Medicals legitima intressen ska kunna säkerställa att anställda har tillräcklig utbildning och erfarenhet .

Samtycke
Diamyd Medicals behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke där du har valt att delta i en klinisk prövning. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling genom att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter i slutet av detta policydokument.

Rättslig skyldighet
Diamyd Medical kan behandla dina personuppgifter i syfte att överensstämma med säkerhetsstandarder och andra lagstadgade krav baserat på den rättsliga grunden att detta är nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet som Diamyd Medical är föremål för.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge som det finns ett behov av att behålla uppgifterna för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlades i enlighet med denna sekretesspolicy.

Personuppgifterna raderas om syftet med insamling och användning av personuppgifter har uppnåtts, eller om du återkallar ditt samtycke (om tillämpligt) till behandling av personuppgifter genom att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se nedan).

 

Hur data kan delas

Diamyd Medical kommer inte att sälja, handla eller hyra dina personuppgifter till tredje part. Diamyd Medical kan emellertid dela personuppgifter med våra pålitliga underleverantörer och samarbetspartners för att kunna erbjuda dig våra tjänster. De kan behöva ha tillgång till dina personuppgifter i sin uppgift för oss, men de får inte använda personuppgifterna för något annat syfte.

Om inte annat anges nedan eller i någon specifik information om vår behandling av dina personuppgifter, kommer Diamyd Medical inte överföra dina personuppgifter till något land utanför EU / EES. Personuppgifter som Diamyd Medical-samlingen kan överföras till Internetleverantörer baserade utanför EU / EES som en del av sådan Internetleverantörs tillhandahållande av tjänster till Diamyd Medical. Personuppgifter kan också överföras till USA via Diamyd Medicals val av e-postlösning och webbplatsens trafikanalysstjänster. Diamyd Medical har säkerställt att dina rättigheter garanteras innan de överförs till USA av Microsofts och Googles efterlevnad av EU-USA: s sekretessskydd. Mer information finns på www.privacyshield.gov.

Personliga data kan lämnas av Diamyd Medical för att uppfylla lagkrav eller andra krav från officiella myndigheter för att skydda Diamyd Medicals juridiska intressen eller för att upptäcka, förhindra eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem. 

 

Skydd av dina personuppgifter

Diamyd Medical har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot destruktion genom olycka, mot eventuella ändringar, obehörig cirkulation av eller obehörig tillgång till data, liksom annan form av obehörig behandling av data.

 

information om cookies

Vår webbplats använder cookies. Du kan läsa mer om cookies, hur vi använder dem och hur du kontrollerar dem på vår sida för Cookie Policy.

 

Dina rättigheter

Korrigeringar och tillägg
Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter för visning och att begära att vi korrigerar eller uppdaterar dina personuppgifter.

 

Begränsning av användning och dataöverföring
Under vissa omständigheter (uttryckt i tillämplig lagstiftning om dataskydd) kan du begära att Diamyd Medical begränsar användningen av dina personuppgifter eller raderar dina personuppgifter. Om du har gett oss personuppgifter har du också rätt att få dina personuppgifter skickade till dig, i ett strukturerat och tillgängligt format, för överföring till en annan användare / processor. Vi kan inte ta emot en begäran om att ändra information om vi anser att förändringen skulle bryta mot lag eller lagkrav eller orsaka att informationen är felaktig.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Diamyd Medical kan när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy. Diamyd Medical publicerar den ändrade versionen på den här sidan.

 

Kom i kontakt med oss

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss eller denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post privacy@diamyd.com eller via post till Diamyd Medical AB, Box 7349, 103 90 Stockholm.

 

Senast uppdaterad den 23 februari 2024
GAD-PRODUKTER