DIAMYD® I KLINISKA STUDIER

 

Effekten av intralymfatisk administrering av Diamyd® verifieras i den första precisionsmedicinska fas III-studien någonsin - DIAGNODE-3.
En boosterregim utvärderas i fas II-studien DIAGNODE-B.

FAS 3-STUDIEN DIAGNODE-3

DIAGNODE-3 rekryterar nu patienter som nyligen fått diagnosen typ 1-diabetes.

Om du vill veta mer om DIAGNODE-3-studien, besök vår studiewebbplats här: DIAGNODE-3 Diabetes Study  

INTRALYMFATISK ADMINISTRATION MED DIAMYD®

DIAGNODE-3
Huvudprövare
Professor Johnny Ludvigsson
  Linköpings Universitet, Sverige

En dubbelblindad, placebokontrollerad klinisk fas III-studie, där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel i ungdomar och vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes och som bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2. Studiens syfte är att utvärdera patienternas egen, kvarvarande förmåga att bilda insulin. Studien genomförs i Sverige, Spanien, Polen, Tyskland, Tjeckien och Nederländerna.


DIAGNODE-B
HUVUDPRÖVARE
Professor Johnny Ludvigsson
  Linköpings Universitet, Sverige

En öppen, prövarinitierad klinisk studie, där Diamyd® (GAD-alum) ges direkt i lymfkörtel i typ 1-diabetespatienter som bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2 som tidigare behandlats med intralymfatiska injektioner av Diamyd® i DIAGNODE-1 eller DIAGNODE-2 studien. Studiens syfte är att utvärdera säkerheten av en booster (fjärde/femte) injektion med Diamyd® samt påverkan på immunsystemet och den egna förmågan att bilda insulin.


DiaPrecise
Huvudprövare
Dr. Markus Lundgren MD, PhD
  Clinical Research Center, Malmö

En öppen fas II-studie för utvärdering av säkerhet och genomförbarhet vid intralymfatisk administrering av Diamyd® hos personer med risk för att utveckla typ 1-diabetes och som bär haplotypen HLA DR3-DQ2

Det primära syftet är att utvärdera genomförbarhet och säkerhet med två eller tre intralymfatiska injektioner av Diamyd® hos individer som har risk för att utveckla T1D (stadium 1 eller stadium 2) och bär på HLA haplotyp DR3-DQ2. Studie ska också utvärdera effekten av behandling med Diamyd på studiedeltagarnas immunsystem och metabola status samt progression från stadium 1 till stadium 2 och/eller stadium 3 T1D.

DiaPrecise är den första preventionsstudien med precisionsmedicinsk inriktning med Diamyd® och bedrivs under ASSET-programmet (www.asset.healthcare), finansierat av innovationsmyndigheten VINNOVA.


 

GOD SÄKERHETSPROFIL

Diamyd® har prövats i kliniska studier med fler än 1 000 patienter och har visat en god säkerhetsprofil

 

Beställ GAD för preklinisk forskning

GAD-PRODUKTER