Publikation i Diabetologia belyser AI:s potential för screening av typ 1-diabetes

Artikeln är resultatet av en konferens som anordnades i Malmö i maj 2022 av ASSET-konsortiet (www.asset.healthcare) där nyckelfaktorer och möjligheter kring användning av artificiell intelligens (AI) för screening av typ 1-diabetes i tidigt stadium diskuterades. Publikationen behandlar behovet av precision inom riskbedömning och individanpassad uppföljning av patienter. Artikeln belyser även genomförbarhet och kostnadseffektivitet av screening. ASSET-konsortiet finansieras av VINNOVA och koordineras av Diamyd Medical.

– Med Diamyd Medicals satsning på AI och vår precisionsmedicinska behandling Diamyd som nu är i fas 3-utveckling ser vi stor potential i hur utveckling av typ 1-diabetes kan fördröjas och på sikt förhindras med säkra och precisa behandlingar, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. ASSET-konsortiet och det bredare nätverket av typ 1-diabetesexperter gör ett imponerande arbete för att förbereda fältet för hur dessa initiativ kan komma till användning inom vården.

Med utgångspunkt från omfattande forskning och klinisk erfarenhet diskuterar författarna den outnyttjade potentialen hos AI för att identifiera och stratifiera individer med risk för typ 1-diabetes. Artikeln i Diabetologia fördjupar sig i det praktiska i att använda AI för att analysera stora datalager, med syfte att förfina screeningstrategier och förbättra tidig upptäckt av typ 1-diabetes och förebyggande vård.

– AI har visat sig lovande när det gäller att förutsäga sjukdomar, inklusive diabetes, säger Paul Pettersson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola. Maskininlärningsalgoritmer kan användas för att analysera stora datamängder för att identifiera mönster och göra förutsägelser baserat på informationen algoritmerna lär sig från data. I samband med förutsägelse av diabetes kan AI appliceras på olika typer av data såsom medicinska journaler, genetisk information och livsstilsfaktorer och förutsäga tidpunkten och sannolikheten för att utveckla typ 1-diabetes.

–Kohortstudien TEDDY som ökat förståelsen för vad det är som utlöser den autoimmuna reaktionen har understrukit behovet av AI för att hjälpa till att analysera den efterföljande sjukdomsutvecklingen fram till klinisk debut av sjukdomen, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetes vid Lunds universitet CRC i Malmö och utredare i ASSET-konsortiet. Sjukdomsprogressionen är väldigt individuell och AI kommer att vara viktigt för att hjälpa till att individualisera förebyggande behandling.

– Typ 1-diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn i Sverige och förekomsten ökar inte bara i Norden utan över hela världen, säger Gun Forsander, docent vid Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är en sjukdom som orsakar allvarlig påverkan på både individ- och familjenivå samt på samhälleliga kostnader. Det yttersta målet är att förebygga typ 1-diabetes. Stora mängder data från befintliga databaser är nu tillgängliga för ASSET-studien. Genom att utnyttja AI-teknik kommer vi kunna identifiera prediktiva markörer och erbjuda möjliga förebyggande terapier. Detta gör ASSET-studien unik och mycket viktig.

Författarna drar slutsatsen att AI har potential att revolutionera screening av typ 1-diabetes. Publikationen är en uppmaning till vårdgivare, tillsynsmyndigheter och betalare att ta till sig och stödja utvecklingen i detta aktuella och avgörande ämne, att inspirera till ytterligare forskning och diskussion vilket kan leda till banbrytande utveckling inom området.

Publikationen kan nås på: https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-024-06089-5#rightslink

Om ASSET
Innovationsmiljön ASSET (AI for Sustainable Prevention of Autoimmunity in the Society) kommer att utveckla och utvärdera nya algoritmer baserade på AI för att kunna bedöma den individuella risken att insjukna i typ 1-diabetes (T1D), och sannolikheten att svara på olika behandlingar. Data som initialt ska användas för att bygga algoritmerna kommer från kohortstudien TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young), från Diamyd Medicals kliniska studier med Diamyd® samt från källor såsom Nationella diabetesregistret. TID kommer att utgöra pilotprojektet i programmet, men även andra autoimmuna sjukdomar som är starkt kopplade till typ 1-diabetes, specifikt celiaki (glutenintolerans) och autoimmun tyreoidit (inflammatorisk sjukdom i sköldkörteln), kommer att undersökas. Parallellt kommer ASSET att studera hälso- och sjukvårdens organisatoriska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för att tillämpa de föreslagna precisionshälsolösningarna i det svenska sjukvårdssystemet. Målsättningen är att proaktivt hantera hinder som kan sakta ner implementering och spridning av innovationerna i hälso- och sjukvårdssystemet. Projektet är femårigt och finansieras via den svenska innovationsmyndigeten VINNOVA.

Deltagare i konsortiet är MainlyAI, Lunds universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Nationella Diabetesregistret, Stiftelsen Leading Health Care och Diamyd Medical (projektkoordinator).

Hemsida: https://www.asset.healthcare/

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2024 kl. 15.50.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER