Diamyd Medicals precisionsmedicinska patent för förebyggande och behandling av autoimmun diabetes beviljat i Sydkorea

Patentet som beviljats av det sydkoreanska patentverket och som gäller till 2035, skyddar tillämpningen av GAD-autoantigen vid behandling eller förebyggande av autoimmun diabetes, särskilt hos individer med HLA DR3-DQ2-genen. GAD är nyckelkomponenten i Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi, som för närvarande utvärderas i den registreringsgrundande fas III-studien DIAGNODE-3. Denna studie rekryterar patienter med nyligen debuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA.

HLA DR3-DQ2 är en genetisk markör kopplad till typ 1-diabetes som finns hos upp till 40% av de med sjukdomen. Den specifika HLA-typen är förknippad med ett autoimmunt svar mot proteinet GAD. En storskalig analys (publicerad 2020 i Diabetologia) visade att individer med HLA DR3-DQ2 svarade bra på Diamyd®. Detta fynd bekräftades i Fas IIb-studien DIAGNODE-2 (publicerad 2021 i Diabetes Care). Vidare forskning (publicerad 2022 i Diabetes, Obesity & Metabolism och The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) gav ytterligare stöd för Diamyd®s effektivitet och den kliniska nyttan med att bevara egen insulinproduktion. Dessa fynd har lett till utformningen och lanseringen av fas III-studien DIAGNODE-3 (studiedesign publicerad 2022 i BMJ Open) som för närvarande rekryterar patienter i Europa och USA.

Förutom Sydkorea har precisionsmedicinpatentet för denna behandling även beviljats i Europa och Eurasien, med ansökningar pågående i yttterligare länder. Diamyd Medical har även exklusiva licensrättigheter från UCLA till ett substanspatent i USA, giltigt till 2032 för behandling av diabetes med GAD. Dessutom täcker patent som är giltiga fram till 2035 den intralymfatiska administreringen av Diamyd® i Australien, Kanada, Kina, Europa, Israel, Japan och Ryssland, med fler länder med pågående ansökningar. Denna administreringsmetod är den som används i den pågående DIAGNODE-3-studien. Oberoende av patentskydd kommer Diamyd® att få marknadsexklusivitet i 12 år i USA och 10 år i Europa från dagen för marknadsgodkännande, på grund av dess status som biologiskt läkemedel. Diamyd® har också tilldelats särläkemedelsstatus (orphan designation) i USA, vilket ger 7 års marknadsexklusivitet och vissa utvecklingsincitament.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december  2023 kl. 14.50.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER