Kommuniké från årsstämma i Diamyd Medical AB

Årsstämma har hållits i Diamyd Medical AB (publ) den 30 november 2023.

Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023.

Till styrelseledamöter valdes Anders Essen-Möller (omval), Erik Nerpin (omval), Maria-Teresa Essen-Möller (omval), Torbjörn Bäckström (omval), Mark A. Atkinson (omval) och Karin Hehenberger (omval). Till ny styrelseledamot valdes Karin Rosén, M.D, Ph.D. Anders Essen-Möller valdes till styrelseordförande och Erik Nerpin till vice ordförande.

Stämman godkände förslag till arvode för styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget BDO fram till slutet av årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Johan Pharmanson.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier och/eller teckningsoptioner samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier och/eller teckningsoptioner som ges ut med stöd av bemyndigandet inte kunna medföra en utspädning över 20 procent baserat på antalet aktier och teckningsoptioner i bolaget då nyemissionen sker.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2023 kl. 16:45.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER