Bokslutskommuniké 21/22

september 2021 – augusti 2022, Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2021/2022
Diamyd® vialer

Transformativ precisionsmedicin för typ 1-diabetes
Det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® i bekräftande fas 3-studie
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B.
Mer information finns på https://www.diamyd.com

 1 september 2021 – 31 augusti 2022

 • Periodens resultat: -103,5 (60,0) MSEK, fjärde kvartalet: -36,7 (-27,4) MSEK. Föregående års resultat omfattar en engångseffekt om motsvarande 144,4 MSEK från försäljning av aktier i Companion Medical, Inc.
 • Resultat per aktie: -1,4 (0,9) SEK, fjärde kvartalet: -0,5 (-0,4) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -93,2 (-109,5) MSEK, fjärde kvartalet: -34,6 (-59,1) MSEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per 31 augusti 2022: 159,7 (139,4) MSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, 1 juni 2022–31 augusti 2022

 • Primära effektmått uppnåddes avseende säkerhet och tolerabilitet i öppen studie i LADA-patienter

• Övriga händelser under fjärde kvartalet

 • Analys som stöder behandling med Diamyd® publicerades i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

Övriga händelser efter rapportperiodens slut

 • Samtliga patienter i DIAGNODE-B hade fått sin extra (booster) -injektion med Diamyd®
 • Uppdaterade resultat från klinisk studie med Diamyd® presenterades på diabeteskonferens

Kommentar av VD Ulf Hannelius
Året har varit händelserikt och omvälvande för Diamyd Medical, med viktiga kliniska och operativa framsteg.

Till skillnad från immunosuppressiva läkemedelskandidater för typ 1-diabetes som kan störa immunsystemets förmåga att bekämpa sjukdomar, påverkar vår antigenbaserade läkemedelskandidat Diamyd® endast hur immunsystemet reagerar mot autoantigenet (GAD) som är under autoimmun attack.

DIAGNODE-3, den första genbaserade precisionsmedicinska fas 3-studien någonsin i typ 1-diabetes
Efter metaanalysen publicerad i augusti 2020 i Diabetologia (https://doi.org/10.1007/s00125-020-05227-z), som beskriver den grundläggande upptäckten om hur HLA-genetik påverkar effekterna av det terapeutiska vaccinet Diamyd®, tog utvecklingen av Diamyd® ett rejält steg framåt. Fynden kunde visa att en patientgrupp med viss gentyp svarade väl på Diamyd®-behandling, en grupp som omfattar upp till 40 % av alla typ 1-diabetspatienter. Resultaten replikerades i DIAGNODE-2-studien, vars resultat publicerades i Diabetes Care 2021 (https://doi.org/10.2337/dc21-0318), och fastställde det precisionsmedicinska tillvägagångssättet för Diamyd®. De uppföljande publikationerna publicerades i maj 2022 i Diabetes, Obesity and Metabolism (https://doi.org/10.1111/dom.14720) och i juni 2022 i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (https://doi.org/10.1210/clinem/dgac343), och visade hur terapeutiskt bevarande av egen insulinproduktion tydligt påverkar blodsockerkontrollen.

Dessa är avgörande resultat för typ 1-diabetesområdet och ligger i linje med hur fältet ser på HLA-genetik kopplat till autoimmunitet och vikten av precisionsmedicin, något som parallellt med vår upptäckt diskuterades i en mycket omtalad artikel publicerad i januari 2020 i Diabetes (https://doi.org/10.2337/dc19-0880).

Dessa upptäckter är nyckeln till den pågående bekräftande DIAGNODE-3-studien, den första precisionsmedicinbaserade fas 3-studien någonsin riktad mot individer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes.

Precisionsprevention av typ 1-diabetes
Parallellt med DIAGNODE-3-studien gör vi fortsatta framsteg i vårt arbete med att förebygga diagnosen typ 1-diabetes. Den statliga myndigheten VINNOVA tilldelade i september 2021 Diamyd Medical och samarbetspartners ett 5-årigt anslag på totalt 40 miljoner kronor för att stödja innovationsmiljön ASSET (www.asset.healthcare), ett program som fokuserar på precisionsprevention av typ 1-diabetes och andra associerade autoimmuna sjukdomar. Som en del av detta program startar vi DiaPrecise, den första intralymfatiska studien någonsin med Diamyd® i individer med risk för typ 1-diabetes som bär på den gentypen HLA DR3-DQ2, som definierar vår patientgrupp. En långtidsuppföljande registerstudie genomförs också av Lunds universitet för att samla in mer data från de två tidigare kliniska preventionsstudierna DiaPrevIT-1 och -2. De senaste resultaten från dessa två studier, publicerade i Journal of Immunology Research i maj 2022 (https://doi.org/10.1155/2022/3532685), visade spännande immunologiska resultat; effekten av Diamyd®-behandling verkade minska antalet T-lymfocyter hos barn med en hög risk för typ 1-diabetes, vilket ger viktiga ledtrådar om vaccinets funktionsmekanism.

Klinisk och kommersiell potential för booster-injektioner
Konceptet med boosters, med andra ord där ytterligare injektioner ges för att förlänga eller förstärka effekten av ett vaccin, är mycket värdefullt eftersom det kan ge både terapeutiska och kommersiella fördelar. Detta är av intresse för våra potentiella partners. De första “proof of concept”-fynden av Diamyd®-boosters publicerades i januari 2022 i Acta Diabetologica (https://doi.org/10.1007/s00592-022-01852-9) där tre individer, alla bärande på HLA DR3-DQ2-respondergenen, som fick en fjärde injektion mer än ett år efter de första tre injektionerna, bevarade egen insulinproduktionskapacitet i ytterligare ett helt år. En uppföljande booster-studie, DIAGNODE-B, pågår, där vi så sent som i förra veckan meddelade att alla patienter fått sin fjärde eller femte injektion och att 12-månadersresultat förväntas mot slutet av 2023.

Diamyd® för LADA – en form av autoimmun typ-2 diabetes
Vi meddelade nyligen resultaten från den första intralymfatiska Diamyd®-studien någonsin i LADA, en form av autoimmun diabetes som ofta feldiagnostiseras och behandlas som typ 2-diabetes men som liknar typ 1-diabetes. Resultatet från en 5-månaders uppföljning publicerades i juni 2022 i Frontiers in Endocrinology (https://doi.org/10.3389/fendo.2022.926021). Uppdaterade 12-månadersresultat presenterades därefter vid den senaste EASD-konferensen 2022 här i Stockholm. Resultaten visade att behandlingen är mycket säker och genomförbar även hos individer upp till 70 år. Ett verkligt spännande fynd är att när egen insulinproduktion mättes med hjälp av ett så kallat glukagon-stimuleringstest, sågs fullständig bevarande av egen insulinproduktion i vår HLA-definierade svarsgrupp. Jämfört med det måltidsstimulerande test som vanligtvis används vid typ 1-diabetes, vilket mäter insulinfrisättningen under en 2- eller 4-timmarsperiod, mäter glukagontestet specifikt den omedelbara insulinfrisättningen efter en injektion av glukagon. Resultaten kompletterar de starka data som stöder den betydande kliniska potentialen hos Diamyd®-vaccinet.

Fokus på patientrekrytering och tillverkning
På den operativa sidan har året inneburit framsteg i vårt kliniska arbete och vårt tillverkningsarbete. I DIAGNODE-3 har vi för närvarande initierat 31 kliniker i Spanien, Sverige, Tjeckien, Polen, Tyskland och Nederländerna, och nyligen har även Ungern tillkommit som land. Målet är att initiera totalt 53 kliniker i studien. Det finns stort intresse från många kliniker i USA att deltaga i studien, och vi gör vårt bästa att förse FDA med information för att möjliggöra godkännande att starta studien även där.

Vi är också ett av mycket få bioteknikföretag med en egen tillverkningsanläggning. Vi siktar på att ha vår 1 000 kvadratmeter stora anläggning i Umeå klar för produktion nästa år, med nytt material färdigt för kliniska studier och kommersialisering. Detta är en betydande värdehöjande tillgång i Diamyd Medical och vi ser framemot de möjligheter detta kommer att erbjuda. Jag är också glad att kunna meddela att vi nyligen fick 800 000 kronor från VINNOVA för att köra och utvärdera avgörande steg i vår tillverkningsprocess på Testa Center i Uppsala, parallellt med att förbereda Umeå-anläggningen för produktion. Testa Center, ett samarbete mellan den svenska regeringen och Cytiva, tillhandahåller en testbädd för bioprocessteknologi samt utbildning för företag och akademi för att påskynda produktionen av biologiska produkter.

Tranformativ precisionsmedicin för typ 1-diabetes
Marknadspotentialen för det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® är enorm. Både när det gäller typ 1-diabetes och LADA. Viktigt är att vi har hittat nyckeln till vaccinets effektivitet – den så kallade DR3-DQ2-genhaplotypen som definierar patientgruppen som svarar på behandlingen. Detta är en verkligt transformerande upptäckt. Gjord av oss.  Det banar väg för precisionsmedicin vid autoimmun diabetes där vi är ledande med vår pågående pivotala fas 3-studie.

Stockholm den 5 oktober 2022
Ulf Hannelius, vd

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
1 juni 2022 – 31 augusti 2022

Lovande topline-resultat för intralymfatisk Diamyd® hos patienter med LADA
De primära målen för säkerhet och tolerabilitet uppfylldes i den öppna prövarinitierade kliniska fas II-studien GADinLADA, där diabetesvaccinet Diamyd® administrerats direkt i lymfkörteln hos 14 patienter i åldern 30 till 70 år med den autoimmuna formen av diabetes som kallas LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Analyser visade också ett positivt immunologiskt svar på behandlingen och det kliniska förloppet verkar lovande då samtliga studiedeltagare var fortsatt insulinoberoende 12 månader efter behandlingen.

Övriga händelser under fjärde kvartalet

Analys som stöder behandling med Diamyd® publicerad i referentgranskad vetenskaplig tidskrift
En artikel som presenterar analyser av CGM-data, kontinuerlig mätning av blodsocker, från den randomiserade, placebokontrollerade fas 2b-studien DIAGNODE-2 som utvärderade tre intralymfatiska injektioner av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®, publicerads i den referentgranskade vetenskapliga tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Övriga händelser efter periodens utgång

Samtliga patienter i DIAGNODE-B fick sin extra (booster) -injektion med Diamyd®
Den sista patienten i den prövarinitierade kliniska studien DIAGNODE-B fick sin extra injektion (”booster”) av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Studien omfattar totalt 6 patienter med typ 1-diabetes som tidigare deltagit i DIAGNODE-1 eller DIAGNODE-2 och bär gentypen HLA DR3-DQ2. DIAGNODE-B (B för ”booster”) utvärderar säkerheten, påverkan på immunsystemet och den kliniska effekten av en ytterligare intralymfatisk injektion med Diamyd®. Patienterna följs i 12 månader efter den extra injektionen och topline-resultat väntas presenteras fjärde kvartalet 2023.

Uppdaterade resultat från klinisk studie med Diamyd® presenterades på diabeteskonferens
Uppdaterade 12-månadersresultat från den öppna prövarinititerade kliniska fas II-studien GADinLADA, som utvärderade tre intralymfatiska injektioner av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® hos patienter med diagnosen LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), presenterades på konferensen European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Stockholm. De uppdaterade resultaten ger ytterligare stöd till de tidigare rapporterade huvudresultaten som visade ett positivt immunologiskt och metaboliskt svar på Diamyd®-behandling hos LADA-patienter som bär på gentypen HLA DR3-DQ2.

Två prövningsläkemedel i klinisk fas
Diamyd® och Remygen® är prövningsläkemedel som riktar in sig på de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid diabetes; dysfunktion och förlust av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.

Diamyd® är en antigen-specifik immunoterapi med precisionsmedicinsk inriktning för behandling av autoimmun diabetes (typ 1-diabetes och LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults).

Kliniska data indikerar diabetesvaccinet Diamyd®s potential att bromsa in eller stoppa den autoimmuna förstörelsen av insulinproducerande betaceller hos individer som bär HLA DR3-DQ2-genotypen. Effekten uppnås genom antigenspecifik omprogrammering av immunceller med hjälp av administrering av låga doser av Diamyd® i ytliga lymfkörtlar. Genom att bevara den egna insulinproduktionen har Diamyd® potentialen att göra avsevärd skillnad i patienters dagliga liv och minska komplikationerna av typ 1-diabetes. Huvudresultat från fas IIb-studien DIAGNODE-2 har visat en signifikant behandlingseffekt av Diamyd® i en genetiskt fördefinierad patientgrupp. En bekräftande fas III-studie, DIAGNODE-3, pågår.

Remygen® är en oral regenerativ och immunmodulerande terapi för behandling av autoimmun- och typ 2-diabetes. Genom att stimulera tillväxt av insulinproducerande celler har Remygen® potentialen att vända sjukdomsförloppet i autoimmun- och typ 2-diabetes. Baserat på kliniska data har Remygen®   också potentialen att förbättra det hormonella svaret på hypoglykemi. Remygen® prövas nu i klinisk fas I/II-studie (ReGenerate-1), där den kliniska effekten utvärderas med syfte att optimera behandlingen inför registreringsgrundande studier.

Kliniska studier
Typ 1-diabetes är en förödande sjukdom som kräver daglig behandling med insulin för överlevnad. Betydelsen av att finna ett läkemedel som förbättrar utsikterna för diabetespatienter är av yttersta vikt. Effekten av intralymfatisk administrering av Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi med precisionsmedicinsk inriktning som syftar till att stoppa immunsystemets angrepp på de insulinproducerande betacellerna vid autoimmun diabetes, utvärderas i fas III-studien DIAGNODE-3 och i fas I/II-studien DIAGNODE-B.

Remygen®, som syftar till att stimulera tillväxten av betaceller hos diabetespatienter, utvärderas i patienter i fas I/II-studien ReGenerate-1.

Pågående kliniska studier

Studie med Diamyd® i lymfkörtel

 • DIAGNODE-3 – DIAMYD® GIVET I LYMFKÖRTEL MED TILLÄGG AV D-VITAMIN

Den placebokontrollerade fas III-studien DIAGNODE-3 kommer att omfatta cirka 330 individer i åldrarna 12 till 28 år vilka nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2. Studien kommer att genomföras på cirka 50 kliniker där närmare hälften av alla individer med typ 1-diabetes beräknas bära den aktuella haplotypen. Efter en inledande månad där samtliga studiedeltagare får D-vitamin, kommer individerna att randomiseras 2:1, dvs två av tre studiedeltagare kommer att få tre intralymfatiska injektioner av Diamyd® och en av tre kommer att få motsvarande placebo med en månads mellanrum, med en primär avläsning 24 månader efter studiestart. Designen ger, baserat på effektdata från tidigare studier på den HLA-begränsade patientpopulationen, stor sannolikhet att nå de primära effektmåtten; bevarande av stimulerad C-peptid och lägre HbA1c. Huvudprövare för studien är professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. Sponsor för studien är Diamyd Medical.

 • DIAGNODE-B – YTTERLIGARE INJEKTION AV DIAMYD® GIVET I LYMFKÖRTEL

Målet med studien är att utvärdera säkerheten av en booster (fjärde/femte) injektion med Diamyd® samt påverkan på immunsystemet och den egna förmågan att bilda insulin En öppen prövarinitierad klinisk studie som planerar att ta in typ 1-diabetespatienter som bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2,  som tidigare behandlats med intralymfatiska injektioner av Diamyd® i DIAGNODE-1, som då kommer att få en 5:e intralymfatisk injektion av Diamyd® eller patienter som deltog i DIAGNODE-2, som kommer att få en 4:e intralymfatisk injektion av Diamyd® cirka 4 år efter den senaste injektionen. Patienterna kommer att följas i 12 månader efter injektionen. Studien genomförs på Kliniska Forskningsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping. Sponsor för studien är Linköpings universitet med professor Johnny Ludvigsson som sponsors representant.
 

Studie med Remygen® (GABA)

 • REGENERATE-1 – REMYGEN® /ALPRAZOLAM

En öppen, prövarinitierad klinisk studie med Remygen®. Studien omfattar totalt cirka 36 patienter i åldern 18–50 år som haft typ 1-diabetes i mer än fem år med låg till icke kvarvarande insulinproduktion.  Säkerhets- samt initiala effektresultat från den inledande doseskaleringsdelen av studien har banat väg för att inleda huvudstudien och har också visat en potentiell effekt av Remygen® i att förbättra det hormonella svaret på hypoglykemi. Huvudstudien utvärderar om de insulinproducerande cellerna kan återbilda och om det hormonella svaret på hypoglykemi kan förbättras med Remygen® och kombinationen av Remygen® och Alprazolam. Studien leds av professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet, sponsor för studien.

Resultat förväntas kunna presenteras under första kvartalet 2023.

Tillverkning av GAD65 i Umeå
En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva läkemedelsingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® som för närvarande är i klinisk utveckling i sent stadium. Den 1 000 kvadratmeter stora lokalen består av renrum, laboratorier och kontorslokaler, underlättar full kontroll, förutsägbarhet och skalbarhet för tillverkningstekniken för den aktiva ingrediensen.  Diamyd Medical har valt Cytivas konfigurerbara FlexFactory”single-use” plattform för biologisk tillverkning. Småskalig experimentell produktion av GAD65 är nu etablerad vid tillverkningsanläggningen. Storskalig produktion installeras primärt med utrustning från Cytiva. Fastigheten där tillverkningen etableras ägs av Diamyd Medical.

** För att läsa hela rapporten, vänligen se bifogad pdf, eller besök https://www.diamyd.com ***

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Hannelius, vd, tel: +46 736 35 42 41
Diamyd Medical AB (publ), Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige
Tel: 08-661 00 26 Fax: 08-661 63 68 E-post: info@diamyd.com Org nr: 556242–3797

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 5 oktober 2022 kl. 08.15.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER