Analys som stöder behandling med Diamyd® publicerad i referentgranskad vetenskaplig tidskrift

En artikel som presenterar analyser av CGM-data, kontinuerlig mätning av blodsocker,  från den randomiserade, placebokontrollerade fas 2b-studien DIAGNODE-2 som utvärderade tre intralymfatiska injektioner av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®, har publicerats i den referentgranskade vetenskapliga tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Som kommunicerades i ett pressmeddelande den 23 september 2021, visade analyser av CGM-data att individer med typ 1-diabetes som bär genen HLA DR3-DQ2, 15 månader efter studiestart uppmätte signifikant kortare tid med förhöjd blodsockernivå och signifikant mer tid med normaliserat blodsocker efter behandling med Diamyd® än individer som behandlats med placebo. Behandling med Diamyd® minskade dessutom blodsockersvängningarna jämfört med placebo.

– Resultaten är mycket viktiga, eftersom de visar kliniskt meningsfulla effekter av intralymfatisk Diamyd i kontinuerlig glukosmätning, som är av stor betydelse för patienter eftersom CGM-mätningar avspeglar  de dagliga utmaningarna för patienten att hantera sin diabetes trots nuvarande bästa vårdstandard. Publikationen ger ytterligare stöd för potentialen hos en betacellsbevarande behandling som Diamyd i att positivt påverka patienternas livskvalitet, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet, huvudprövare för DIAGNODE-2 och sista författare till artikeln.

Publikationen har titeln "Intralymphatic GAD-alum (Diamyd®) improves glycaemic control in Type 1 diabetes with HLA DR3-DQ2" och väntas bli öppet tillgänglig som så kallad Open Access-publikation inom kort. En sammanfattning av publikationen kan nås på https://doi.org/10.1210/clinem/dgac343.

Om kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM)
Kontinuerlig mätning av blodsocker (Continuous Glucose Monitoring, CGM) innebär att patienten bär en enhet och sensor som registrerar 24-timmars blodsocker och möjliggör detaljerad analys av variationer i blodsockernivå under dygnet. Det är ett komplement till mätning av HbA1c, som avspeglar medelvärdet av blodsockret under de senaste 2-3 månanderna. Längre tid i det glykemiska målintervallet och minskad dygnsvariation i blodsocker är förknippade med viktiga kliniska fördelar, inklusive lägre risk för allvarlig hypoglykemi (farligt lågt blodsocker) vilket ger en förbättrad livskvalitet.

Om Diamyd Medical                 
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En bekräftande fas III-studie pågår, DIAGNODE-3. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juni 2022 kl 17.45 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER