Ny analys som stödjer effekten av diabetesvaccinet Diamyd® presenteras på vetenskaplig konferens den 13 oktober

En ny analys som visar på effekten av diabetesvaccinet Diamyd® (GAD-alum) i att minska tiden en patient har  förhöjt blodsocker, är utvald att presenteras på  ISPAD-konferensen (The International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes) som i år hålls den 13 till 15 oktober. Analysen baseras på data från kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM) och kommer att presenteras av professor Johnny Ludvigsson, huvudprövare för den kliniska studien DIAGNODE-2.

Analysen visar att individer med typ 1-diabetes som bär genen HLA DR3-DQ2, 15 månader efter studiestart uppmätte signifikant kortare tid med förhöjd blodsockernivå (ojusterat p-värde 0,0043) och signifikant mer tid med normalt blodsocker (ojusterat p-värde 0,0075) efter behandling med Diamyd® än individer som behandlats med placebo. Presentationen kommer att göras den 13 oktober av professor Johnny Ludvigsson och har titeln ”Intralymphatic GAD-Alum (Diamyd®) improves hyperglycemia and glycemic control in Type 1 diabetes patients carrying HLA DR3-DQ2 - Exploratory analysis of continuous glucose monitoring data from the DIAGNODE-2 phase IIb clinical trial”. Fullständiga resultat kommer att skickas in för publicering i vetenskaplig tidskrift senare i år.

De nya resultaten ger ytterligare stöd för att diabetesvaccinets effekt i att bevara den egna insulinproduktionen även leder till en förbättrad kontroll av blodsockernivån. Tidigare meddelade resultat från en storskalig metaanalys som bygger på fler än 600 individer som deltagit i fyra placebokontrollerade och randomiserade kliniska prövningar med Diamyd® visar signifikant positiv effekt av diabetesvaccintet  både i att bevara den egna insulinproducerande förmågan samt att  minska individens blodglukosnivåer mätt som HbA1c i individer med HLA-haplotypen DR3-DQ2.

På ISPAD kommer även utformningen  av den kommande fas 3-studien DIAGNODE-3 att presenteras,  i form av en elektronisk poster, av Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Hannelius kommer också att hålla samma presentation på  den virtuella kongressen American Society of Human Genetics (ASHG, 18 – 22 oktober).

Som tidigare meddelats kommer Ulf Hannelius att presentera en sammanfattning av resultaten av Diamyd®-metanalysen vid diabeteskonferensen EASD den 1 oktober 2021. EASD-konferensen hålls virtuellt  27 september – 1 oktober 2021.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. Förberedelser för en bekräftande fas III-studie i USA och Europa pågår för att börja rekrytera patienter senare under 2021. En anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2021 kl 16.25 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER