Diamyd Medical har genomfört en riktad nyemission om 150 miljoner SEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I DIAMYD MEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Diamyd Medical AB (“Diamyd Medical ” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 9 september kl. 18:05, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 5 357 143 B-aktier till en teckningskurs om 28 SEK per aktie (”Riktade Nyemissionen”). Kursen motsvarar en rabatt om cirka 17 procent beräknat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) på Nasdaq First North Growth Market för de 30 senaste handelsdagarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 150 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av svenska institutionella och kvalificerade privata investerare.

Den Riktade Nyemissionen om 5 357 143 B-aktier genomfördes med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 november 2020.
 

- Bolaget utvecklas starkt och med en stärkt kassa fortsätter vi accelerera för att nå viktiga värdeskapande milestones i vår fas 3-studie och tillverkningsenhet i Umeå, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till att uppnå viktiga milstolpar med fokus på inledning av en avgörande precisionsmedicinsk fas 3-studie i samtliga berörda länder med diabetesvaccinet Diamyd® samt pågående etablering av en egen tillverkningsanläggning i Umeå för produktion av det rekombinanta mänskliga  proteinet GAD65, den aktiva komponenten i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Fas 3-studien är utformad för att bekräfta effekten och säkerheten av Diamyd® i individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes som bär på genetisk HLA haplotyp där effekt är sannolik (ungefär hälften av denna målgrupp). Till studien kommer att rekryteras cirka 330 patienter och studien kommer att genomföras vid cirka 50 kliniker i Europa och USA. Den framtida CGMP-certifierade produktionsprocessen vid anläggningen i Umeå är en central del av Diamyd Medicals regulatoriska strategi för potentiella framtida villkorade och accelererade marknadsgodkännanden för diabetesvaccinet Diamyd®.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett accelererat så kallat bookbuilding-förfarande lett av G&W Fondkommission (”Finansiella rådgivaren”). Kursen motsvarar en rabatt om cirka 17 procent beräknat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) på Nasdaq First North Growth Market för de 30 senaste handelsdagarna. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 150 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av svenska institutionella och kvalificerade privata investerare.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Finansiella rådgivaren, att den Riktade Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till marknadsmässiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion, att diversifiera aktieägarbasen med institutionella och privata kvalificerade investerare samt att förstärka den finansiella positionen i samband med partnerdiskussioner.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 357 143 till 76 926 939 och aktiekapitalet med 543 336,72 SEK till 7 802 149,47 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 7,0 procent av antalet aktier i Bolaget och 5,4 procent av antalet röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. I samband med transaktionen kommer Bolagets största ägare Anders Essen-Möller att låna ut 5 357 143 B-aktier till Aktieinvest FK AB i syfte att underlätta leverans av aktierna. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas nu i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2021 kl 23.30 CET.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Diamyd Medical i någon jurisdiktion, varken från Diamyd  Medical eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”,”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”,
”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER