Diamyd Medicals intralymfatiska diabetesterapi väcker ökat intresse

Framsteg som rapporterats under ADA-mötet i San Francisco under förra veckan inom immunoterapi för typ 1-diabetes tolkas positivt för Diamyd Medical liksom för hela fältet som arbetar för att förhindra och behandla typ 1-diabetes.

Forskningsorganisationen TrialNet meddelade resultat under ADA (American Diabetes Association) från en preventionsstudie i individer med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes där man kunde visa att två veckors immunosuppressiv behandling med Anti CD3-antikroppar förlängde tiden till diagnos i snitt med cirka två år jämfört med placebo. Trots att behandlingen innebär att patienten behöver vara inlagd på sjukhus och är förknippad med biverkningar, ger studien stöd för att autoimmun diabetes kan påverkas positivt med immunoterapi.

– I våra diskussioner med potentiella partners är det tydligt att de här positiva resultaten ytterligare ökar intresset för antigen-specifik immunoterapi där Diamyd Medical är ledande inom fältet , säger Ulf Hannelius, VD för Diamyd Medical. Antigen-specifik immunoterapi med Diamyd® lyfts upp som ett behandlingsalternativ där verkningsmekanismen och säkerhetsprofilen kan utgöra de nödvändiga komponenter som behövs för att kunna vända sjukdomsförloppet i typ 1-diabetes. Vårt vaccin är dessutom lätt att ge och kräver ingen sjukhusvistelse.

Under ADA diskuterades även den autoimmuna formen av diabetes i vuxna (LADA) i ett flertal presentationer. LADA är en vanligt förekommande form av autoimmun diabetes som karakteriseras av antikroppar mot proteinet GAD men som ofta felaktigt diagnostiseras och behandlas som typ 2-diabetes. I presentationerna belystes det stora behovet av kliniska studier som utvärderar immunoterapier med möjligheten att påverka den autoimmuna attacken på de insulinproducerande cellerna. Även den kommersiella potentialen belystes, där ungefär 10% av alla som diagnostiseras med typ 2-diabetes egentligen har autoimmun diabetes, och i länder som Kina och Indien utgör LADA den dominerande formen av autoimmun diabetes.

– Vi ser sedan tidigare ett ökande intresse från prövare att utvärdera intralymfatisk Diamyd® i LADA, kommenterar Ulf Hannelius. Att området nu tydligt diskuterades under ADA gör att även de stora läkemedelsbolagen ser behovet av och värdet i att utveckla nya behandlingar för denna vanliga form av autoimmun diabetes.

Konferensen 79th Scientific Sessions organiserad av American Diabetes Association hölls 7-11 juni i San Francisco (https://professional.diabetes.org/scientific-sessions) och är den största årliga diabeteskonferensen i världen.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier med fler än 1 000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår tre prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens egen insulinproduktion. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår också vid University of Alabama at Birmingham i USA. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se 

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den18 juni 2019 kl 13.20 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD-PRODUKTER