Diamyd Medical tecknar full ut sin andel i NextCell Pharmas företrädesemission

Diamyd Medical investerar sin pro-rata andel motsvarande cirka 3,2 MSEK i intressebolaget NextCell Pharmas pågående företrädesemission, vilket innebär att Diamyd Medicals bokförda värde på innehavet i NextCell Pharma efter investeringen ökar från cirka 5,3 MSEK till cirka 8,5 MSEK.

Diamyd Medical är en av huvudägarna i NextCell Pharma med en ägarandel om 12,8%. NextCell Pharma genomför nu en företrädesemission som vid full teckning tillför NextCell Pharma cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

– Vi befäster vårt innehav i NextCell Pharma med att fullt ut delta med vår andel i företrädesemissionen, säger Ulf Hannelius, VD för Diamyd Medical. NextCell imponerar med sin utvecklingstakt och genom innehavet i NextCell bevakar vi strategiskt stamcellsfältets diabetesterapier.

Om NextCell Pharma
Stamceller förväntas revolutionera hur vi i framtiden behandlar många idag livshotande sjukdomar. NextCell Pharma AB utvecklar ProTransTM , en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantationer. ProTransTM består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egeneutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier med fler än 1 000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår tre prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens egen insulinproduktion. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår också vid University of Alabama at Birmingham i USA. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se 

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl 11:15 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version