Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämma/ Notification of attendance at Extra General Meeting

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 juni 2023 kl. 10:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. Anmälan om deltagande i stämman kan göras via anmälningsformuläret nedan.

The shareholders of Diamyd Medical AB (publ) are hereby summoned to an Extra General Meeting at 10:00 a.m. on Monday, June 26, 2023, at Advokatfirman Nerpin’s offices, Birger Jarlsgatan 2 in Stockholm. Notification of attendance can be done using the form below.


  Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Anmälningsformulär

 
Namn: *
Person/Org.nummer *
Adress
Telefon
Postnr.
E-post
Ort
Aktieinnehav

Fullmakt för ombud eller ställföreträdande
Vänligen kryssa i rutan ovan om ni önskar deltaga som ombud.
Observera att också anmälan om deltagande i stämman måste skickas in även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Fullmakt i original, kopia av registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör vara Diamyd Medical tillhanda i god tid före stämman och sändas till adress Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm.
Ladda hem fullmakt här
 
Ev. meddelande
   
* = obligatoriskt / required