Anmälan om deltagande vid årsstämma / Notification of attendance at the Annual General Meeting

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 november 2019 kl. 17:00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm. Anmälan om deltagande i stämman kan göras via anmälningsformuläret nedan.

The shareholders of Diamyd Medical AB (publ) are hereby summoned to the Annual General Meeting at 5:00 p.m. on Thursday, November 21, 2019, at Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 in Stockholm, Sweden. Notification of attendance can be done using the form below.


  Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB

Anmälningsformulär
 
Namn: *
Person/Org.nummer *
Adress
Telefon
Postnr.
E-post
Ort
Aktieinnehav

Fullmakt för ombud eller ställföreträdande
Vänligen kryssa i rutan ovan om ni önskar deltaga som ombud.
Observera att också anmälan om deltagande i stämman måste skickas in även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Fullmakt i original, kopia av registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör vara Diamyd Medical tillhanda i god tid före stämman och sändas till adress Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm.
Ladda hem fullmakt här
 
Ev. meddelande
   
* = obligatoriskt / required