Information om årsredovisning 2022/23

Diamyd Medical offentliggör i dag årsredovisning för 2022/23 och informerar om följande ändring i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén, som publicerades den 11 oktober 2023.

Diamyd Medicals partnerskap med JDRF* innebär att JDRF bidrar med finansiellt stöd. Betalningar från JDRF erhålls när Diamyd Medical passerar olika milstolpar i DIAGNODE-3-studien och sträcker sig över åren 2023 - 2027. JDRF kan även genom sitt globala typ 1-diabetesnätverk uppmärksamma studien, vilket kan understödja patientrekrytering och även kunna bidra med vägledning då Diamyd Medical förbereder inför ett potentiellt kommersiellt godkännande.

Under räkenskapsåret 2022–2023 har Diamyd Medical passerat två sådana milstolpar och erhållit sammantaget 15,9 mkr från JDRF. Ytterligare milstolpar med åtföljande utbetalningar förväntas uppnås under 2023–2024.

Om Diamyd Medical i framtiden får Diamyd® kommersiellt godkänd samt att försäljningen av läkemedlet blir en kommersiell framgång, kommer JDRF inom ramen för partnerskapet erhålla en begränsad royalty på intäkterna. Detta beräknas i sådant fall inträffa tidigast två år efter inledandet av kommersiell försäljning.

Diamyd Medical har i delårsrapporteringen initialt intäktsredovisat utbetalningarna från JDRF. På grund av Diamyd Medicals åtagande avseende framtida royalties har Diamyd Medical i årsredovisningen redovisningsmässigt omklassificerat betalningarna från JDRF till en långfristig skuld. Detta medför bland annat att resultatet och egna kapitalet minskar med samma belopp som betalningen från JDRF, 15,9 mkr.  Periodens totala kassaflöde påverkas inte, dock flyttas utbetalningen från JDRF från den löpande verksamheten till finansieringsverksamheten. Se beträffande omklassificeringen sidorna 35-40, och särskilt not 21, sidan 51, i årsredovisningen.

*JDRF (www.jdrf.org) är den ledande globala organisationen för forskning och opinionsbildning inom typ 1-diabetes.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november  2023 kl. 08.28.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD PRODUCTS