Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.


Teckningsoptioner

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionskurs 4,55 SEK per ny aktie. ISIN-kod för teckningsoptionen TO1, det vill säga för B-aktien: SE0009889199.
För fullständiga teckningsoptionsvillkor för TO1, se prospektet, sidorna 70-77.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399.

Årsredovisning

  9 november 2017

Uppdragsanalys

Analytiker som följer Diamyd Medical:
Johan Lochen, Erik Penser Bank.
+46 8 463 80 00
Erik Penser Bank uppdragsanalys
  Bokslutskommuniké, 3 oktober 2018

Bästa aktieägare och läsare

Med patienten i fokus utvecklar Diamyd Medical läkemedel för att bromsa, avstanna och vända sjukdomsförloppet i typ 1-diabetes. Sjukdomen saknar idag botemedel och innebär ett stort mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Året, och inte minst de senaste veckorna har präglats av att vi uppfyllt viktiga milstolpar som avancerat bolaget mot att uppnå dessa mål. Med positiva resultat från DIAGNODE-1 med det intralymfatiskt administrerade diabetesvaccinet...

Resultaten från DIAGNODE-1 är mycket goda, hittills de klart starkaste som någon gång kunnat visas med Diamyd®.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

  
Data pager
Data pager
12
25 oktober 2018
Årsredovisning
Årsredovisning 2017/2018
25 oktober − 29 oktober 2018
IDS, London, England
15 november 2018
Årsstämma
Årsstämma 2017/2018
23 januari 2019
Delårsrapport I
Delårsrapport 1 2018/2019
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 28 september 2018

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 130 186 6 110 867 14.63 36.31
Avanza Pension 6 631 773 11.77 8.78
Lindkvist, Bertil 6 160 000 10.93 8.16
Nordnet Pension 2 172 134 3.86 2.88
Hansen, Patrik 1 520 000 2.70 2.01
Swedbank Försäkring 918 842 1.63 1.22
Arandi Development AB 500 000 0.89 0.66
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 415 000 0.74 0.55
Relbo AB 396 292 0.70 0.52
Schelé, Sven 360 000 0.64 0.48
Övriga aktieägare 29 018 810 51.5 38.4
Total 2 130 186 54 203 718 100.0 100.0