Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 juni 2023 kl. 10:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2023, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast tisdagen den 20 juni 2023 per post på adress Diamyd Medical, Box 7349, 103 90 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via Bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 15 juni 2023. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.  

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två protokolljusterare.
  5. Ändring av bolagsordningen.
  6. Emission av teckningsoptioner.
  1. emission av högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO3
  2. emission av högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO4
  1. Bemyndigande att göra beslutsjusteringar.
  2. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Styrelsen i Diamyd Medical har med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om nyemission av B-aktier. Som ett led i nyemissionen föreslår styrelsen ändringar i  bolagsordningen och att bolaget ska emittera teckningsoptioner. För vidare information, se Diamyd Medicals pressmeddelande den 24 maj 2023.

Ändring av bolagsordningen (p. 5)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet utestående aktier. Enligt nuvarande bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 2 900 000 SEK och högst 11 600 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 26 100 000 och högst 104 400 000. Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 7 800 000 SEK och högst 31 200 000 SEK samt att gränserna för antalet aktier ska vara lägst 76 000 000 och högst 304 000 000.

Emission av teckningsoptioner (p. 6)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av två olika serier av teckningsoptioner enligt följande.

Teckningsoptioner av serie TO3
Bolaget föreslås ge ut högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption ger rätt att från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2024 teckna en ny B-aktie i Diamyd Medical till kursen 10 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO4
Bolaget föreslås ge ut högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO4. Varje teckningsoption ger rätt att från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 30 september 2024 teckna en ny B-aktie i Diamyd Medical till kursen 12 SEK.

Teckningsberättigade av teckningsoptionerna ska vara (i) de som tecknar aktier i företrädesemissionen av aktier, (ii) de som lämnat garantiåtaganden och därmed ska erhålla en del av garantiersättningen i form av aktier samt (iii) de som tecknar aktier om styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoptionen att genomföra en riktad nyemission av aktier. För varje tvåtal tecknade aktier erhålls vederlagsfritt en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4.

Diamyd Medical kan komma att emittera upp till 22 126 792 B-aktier om (i) företrädesemissionen av aktier blir fulltecknad, (ii) hela övertilldelningsoptionen utnyttjas och (iii) aktier emitteras som en del av ersättningen till dem som lämnat garantiåtaganden. I sådant fall skulle Diamyd Medical emittera 22 126 792 teckningsoptioner, varav 11 063 396 av serie TO3 och 11 063 396 av serie TO 4. Emissionen föreslås avse ett något högre antal teckningsoptioner av respektive serie för att kunna göra marginella justeringar till följd av avrundningseffekter.

Bemyndigande att göra beslutsjusteringar (p. 7)
Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att  vidta sådana smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrig information
Antalet aktier i Diamyd Medical uppgår vid kallelsen till 76 926 939 varav 2 556 223 av serie A (1 röst) och 74 370 716 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 9 993 295.

Förslaget till ny bolagsordning, emissionshandlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.diamyd.com senast från och med måndagen den 12 juni 2023 och sänds till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Stockholm i maj 2023
Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och förebereds att starta rekrytering av patienter i USA i sommar. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl 13.45 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD PRODUCTS