Diamyd Medicals huvudägare överlämnar hälften av sitt innehav i Diamyd Medical till sina barn

Diamyd Medical meddelar att dess huvudägare Anders Essen-Möller till  finansinspektionen har anmält avyttring av 4 500 000 Diamyd Medical-aktier i form av gåva. Essen-Möllers fem barn erhåller vardera 400 000 A-aktier och 500 000 B-aktier.

Transaktionen motsvarar cirka hälften av Essen-Möllers innehav, som efter transaktionen uppgår till 4 556 263 aktier varav 1 187 000 aktier i kapitalförsäkring. Essen-Möllers aktieinnehav i Diamyd Medical motsvarar efter transaktionen en kapitalandel om cirka 4,4% och en röstandel om cirka 8,4%.

– Som snart 81-åring ser jag det som ansvarsfullt att påbörja viss nedtrappning och ett steg är att dela upp mitt aktieinnehav i Diamyd till mina fem barn, säger Anders Essen-Möller, styrelseledamot i Diamyd Medical. Jag tror att tidpunkten för detta, som ju är svår att välja, ändå är ganska bra just nu. Jag är övertygad om att vårt terapeutiska diabetesvaccin kommer att bli den game-changer vi alla hoppas. Bevisen för att Diamyd-behandling ger en ytterst viktig effekt i de individer med typ-1 diabetes, och som bär på genen DR3-DQ2, är cementerande.

Om Diamyd Medical                 
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En bekräftande fas III-studie pågår, DIAGNODE-3. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl 08.00 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD PRODUCTS