Delårsrapport 2, 28 mars 2018

Bästa aktieägare och läsare

Patientrekryteringen till DIAGNODE-2 har hittills utvecklats över förväntan. Totalt har 48 patienter screenats, vilket motsvarar närmare hälften av de planerade, och av dessa har 29 påbörjat studien. För att kunna tillgodose det stora intresset runt studien har vi i mars ökat antalet kliniker, allra senast med barnkliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå som nu är öppen för att rekrytera patienter.

Häromveckan meddelade vi nya resultat från den pågående DIAGNODE-1 studien där totalt nio patienter slutfört 15-månaders-uppföljningen. I samband med detta har vi träffat potentiella partners. Resultaten från DIAGNODE-1 är fortsatt positiva och diskussioner under konfidentialitet pågår med några aktörer gällande licensiering av diabetesvaccinet Diamyd® för vissa länder. Utfallet av dessa diskussioner kommer till stor del att bestämmas av möjligheten att komma överens om de finansiella villkoren samt av den tänkta partnerns kompetens och engagemang inom diabetesområdet och marknadsföring av läkemedel. De framsteg som vi gjort gällande utvecklingen av diabetes vaccinet har även gjort intryck på prövare där vi identifierat ett intresse att påbörja en studie inom populationen LADA-patienter (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Då befintliga resurser är vikta framförallt till DIAGNODE-2-studien går vi i nuläget vidare med att söka anslag för studien tillsammans med samarbetspartners. LADA inkluderar en stor och ofta felbehandlad grupp diabetespatienter, som ofta felaktigt diagnostiserats med typ 2-diabetes, men som i själva verket har en sjukdom mer lik typ 1-diabetes, där sjukdomsförloppet utgörs av en autoimmun attack på de insulinproducerande cellerna.

Vad gäller Remygen™, vår egna patentsökta formulering av GABA, ser vi även här ett ökat intresse för vårt program. Bland annat har företag börjat visa intresse att ingå partnerskap i tidig fas för att på det sättet kunna bidra till att utforma det kliniska utvecklingsprogrammet. Immateriella rättigheter, dvs patent och affärshemligheter är för liknande samarbeten mycket viktiga då GABA sedan tidigare är en känd substans. Vi har här en stark och växande patentportfölj med våra egna ansökningar och med den patentansökan vi licensierade från UCLA i början av hösten 2017 där vi har gått vidare i USA, Kanada, Australien, Europa, Kina, Japan och Sydkorea. Ansökan täcker kombinationen GABA och allosteriska modulatorer för att öka effekten av tillväxt och överlevnad av insulinproducerande celler, ett högintressant område för Diamyd Medical.

Det kan för övrigt vara intressant att notera att Diamyd Medical förutom ovan nämnda patentansökningar hittills under verksamhetsåret har ansökt om ytterligare 7 egna patent, omfattande bland annat a) antigen-specifik behandling av individer med vissa genetiska anlag för typ 1-diabetes, b) biomarkörer för att mäta effekt av antigen specifika terapier och c) antigen-specifik behandling av autoimmuna sjukdomar med samtidig inhibering av komplementaktivering.

Jag vill tacka alla aktieägare och andra för ert intresse för vår kamp att förändra paradigmen för behandling av diabetes.

Stockholm den 28 mars 2018
Ulf Hannelius
vd Diamyd Medical AB (publ)


Patientrekryteringen till DIAGNODE-2 har hittills utvecklats över förväntan.
Ulf Hannelius, VD