VIKTIG INFORMATION

Du önskar få tillgång till webbsidor som inte är avsedda för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av innehållet på följande webbsidor är helt eller delvis föremål för legala restriktioner, eller där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Genom att klicka "Ja, jag accepterar", godkänner du villkoren nedan.

Du måste läsa följande innan du fortsätter och ombeds att läsa meddelandet nedan noggrant (gäller för samtliga personer som går in på den här webbsidan) innan du tar del av eller på annat sätt använder informationen på följande sidor. Genom att bereda dig tillträde till följande webbsida, accepterar du följande villkor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbsida.

Offentliggörande eller distribution av informationen på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och alla personer som bereder sig tillträde till dessa webbsidor bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Informationen på följande sidor riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller i annat land eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av uniträtter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Informationen på följande sidor får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.

Informationen in denna disclaimer utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter, eller andra värdepapper i Diamyd Medical AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Diamyd Medical för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Varken uniträtterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom (i) USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act eller någon tillämplig provinslag i Kanada, eller (ii) i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Även om Diamyd Medical är av uppfattningen att den information som lämnas på följande sidor är korrekt och komplett per dagen för lämnande av informationen och även om Diamyd Medical kan komma att lämna ny information från tid till annan, åtar sig Diamyd Medical inget ansvar för att uppdatera eller korrigera sådan information och frånsäger sig uttryckligen någon skyldighet att göra detta.

För att ta del av informationen på följande sidor, måste du bekräfta att du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Detta kan du göra genom att klicka "Ja, jag accepterar" nedan. Om du befinner dig i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion som har sådana legala restriktioner måste du klicka "Nej, jag accepterar inte" nedan.

IMPORTANT INFORMATION

You are about to enter webpages that are not intended to be announced, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or any other country or other jurisdiction where the announcement, publication or distribution of the content on the following web pages are fully or partially subject to legal restrictions or where the offer or sale of subscription rights, interim shares or new shares is not permitted. By clicking "Yes, I accept", you agree to the terms below.

You must read the following before proceeding and are asked to read it carefully (it applies to all persons who access this webpage) before accessing or otherwise using the information on the following pages. By accessing the following webpages, you agree to the following terms and conditions. Please note that the disclaimer set out below may be altered or updated and it is therefore important that you read it each time you visit this webpage.

The publication or distribution of the information contained in the following pages in certain jurisdictions may be restricted by law and any person who prepares accessing these web pages should inform themselves about and observe such restrictions.

The information on these pages is not directed at persons located in the United States, Canada, Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or any other country or other jurisdiction where the offer or sale of subscription rights, shares, or other securities is not permitted. The information on these pages is not to be announced, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or any other country or other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to legal restrictions or where such action would require additional prospectuses, other offer documents, filings or other measures in addition to those required by Swedish law. The data will not be forwarded, reproduced or disclosed in ways that conflict with such restrictions or would entail such requirements. Failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the United States Securities Act of 1933 ("Securities Act") or applicable securities laws of other jurisdictions.

The information in this disclaimer does not constitute an offer to acquire, subscribe for or otherwise trade in shares, unit rights or other securities in Diamyd Medical AB (publ). No action has been or will be taken, by Diamyd Medical to permit a public offering in any jurisdiction other than Sweden. The unit rights, the interim shares and the new shares will not be registered under the Securities Act or any provincial act in Canada and may not be offered, subscribed, sold or transferred, directly or indirectly, in the United States or Canada or to a resident thereof or on account of such person, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act or any applicable provincial legislation in Canada, or (ii) Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or any other country or other jurisdiction where such action would require additional prospectuses, registration or other measures than those required by Swedish law.

While Diamyd Medical believes that the information provided on these pages is accurate and complete at the date posting the information, and even if Diamyd Medical may give new information from time to time, Diamyd Medical does not undertake the responsibility for updating or correct such information and expressly disclaims any obligation to do so.

To view the information on the following pages, you must confirm that you are not located in the United States, Canada, Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or any other country or other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to legal restrictions and that you have read, understood and agree to the terms above. You can do this by clicking "Yes, I accept" below. If you are located in United States, Canada, Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or any other country or other jurisdiction which such legal restrictions, you must click "No, I do not accept" below.