Diamyd Medical tillförs 58,4 MSEK genom optionslösen

Under perioden 1–30 november 2018 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B och TO 2 A i Diamyd Medical AB kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt tecknades 426 037 A-aktier och 12 409 855 B-aktier, vilket innebär en teckningsgrad på 95,6 procent. Diamyd Medical tillförs därmed cirka 58,4 MSEK före emissionskostnader.

-Utfallet av optionslösen är glädjande, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Likviden tillsammans med befintlig kassa finansierar DIAGNODE-2-studien fram till resultat 2020 samt övriga pågående aktiviteter. Med den stärkta kassan ligger fullt fokus på förberedandet av en marknadsansökan för diabetesvaccinet Diamyd® inför resultat 2020.

Diamyd Medical emitterade 852 074 teckningsoptioner av serie TO 2 A och 25 989 268 teckningsoptioner av serie TO 1 B i samband med en företrädesemission år 2017. Två (2) teckningsoptioner berättigade till teckning av en (1) ny aktie av respektive slag för 4,55 SEK per aktie under perioden 1-30 november 2018. Totalt tecknades 426 037 A-aktier och 12 409 855 B-aktier. Bolaget tillförs därmed cirka 58,4 MSEK före emissionskostnader. Det innebär att samtliga 852 074 teckningsoptioner av serie TO 2 A respektive 24 819 710 teckningsoptioner av serie TO 1 B av totalt 25 989 268, utnyttjades, vilket innebär en teckningsgrad på 95,6 procent. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 7 015 397,92 SEK. Antalet aktier ökar från 56 333 904 till 69 169 796, fördelat på 2 556 223 A-aktier och 66 613 573 B-aktier.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egen europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det orala GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen®. En prövarinitierad Remygen-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår också vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2018 kl 08:00 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version


GAD PRODUCTS