Diamyd Medicals huvudägare ökar sin investering i Bolaget genom att fullt ut nyttja sina teckningsoptioner

Diamyd Medicals huvudägare Anders Essen-Möller avser att fullt ut nyttja sina teckningsoptioner i Bolaget vilket innebär en ytterligare investering i Diamyd Medical om 8 181 856 SEK. Samtidigt meddelar Bolaget att samtliga ledande befattningshavare som innehar teckningsoptioner avser att nyttja sina teckningsoptioner fullt ut.

Huvudägare och styrelseledamot Anders Essen-Möller innehar totalt 3 596 420 teckningsoptioner, varav 852 074 utgörs av teckningsoptioner för A-aktier och 2 744 346 för B-aktier, varav 300 000 finns i kapitalförsäkring. Totalt motsvarar Essen-Möllers nyttjande av teckningsoptionerna en investering om 8 181 856 SEK.

Samtliga ledande befattningshavare som innehar teckningsoptioner kommer att nyttja sina teckningsoptioner fullt ut. Styrelseordförande Erik Nerpins innehav av teckningsoptioner uppgår till 13 688 och styrelseledamot Maria-Teresa Essen-Möllers innehav till 21 332. VD Ulf Hannelius innehav uppgår till 33 332 och CFO Anna Styruds till 26 666 teckningsoptioner. Samtliga dessas innehav utgörs av teckningsoptioner för B-aktier och det totala teckningsbeloppet motsvarar 216 166 SEK.

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Diamyd Medical 1-30 november 2018
I samband med en företrädesemission i maj 2017 utgav Diamyd Medical 852 074 teckningsoptioner för A-aktier och 25 989 268 teckningsoptioner för B-aktier. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionkurs 4,55 SEK per ny aktie.

Teckningsoptionerna för B-aktier är noterade och handlas på Nasdaq First North fram till och med den 28 november. (DMYD T01 B, ISIN kod: SE0009889199).

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid, då en del förvaltare kan ange 28 november eller tidigare som sista anmälningsdag.

De fullständiga villkoren för DMYD TO1 B, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.diamyd.com.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det orala GABA-baserat prövningsläkemedel Remygen®. En prövarinitierad studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information om Diamyd Medical, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl 12:15 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version