Uppdatering om strategisk utveckling av studieläkemedlet Remygen®

Diamyd Medical har lämnat in en preliminär patentansökan på formulerings- och frisättningsegenskaperna för det GABA-baserade studieläkemedlet Remygen®. Bolaget ska nu, baserat på återkoppling från ett vetenskapligt rådgivningsmöte igår med Läkemedelsverket och i samarbete med Diamyd Medicals vetenskapliga nätverk, utforma den första kliniska prövningen med Remygen® och definiera den långsiktiga strategin för utvecklingen av läkemedlet.

- Utvecklingen av Remygen® är en betydande milstolpe för Diamyd Medical. Nu ser vi resultatet av det strategiska beslut och den investering som gjordes för ett år sedan, som gett bolaget full kontroll över tillverkningsprocessen och utvecklingen av vårt eget GABA-baserade studieläkemedel, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Om Remygen®
Remygen
® är ett patentsökt GABA-baserat studieläkemedel med specifika frisättnings- och farmakokinetiska egenskaper som tillverkas under GMP. GABA, den aktiva substansen i Remygen®, har i kliniska prövningar hos friska frivilliga personer visats förbättra insulinutsöndringen, och flera prekliniska studier stöder dess effekter på tillväxt av insulinproducerande betaceller, samt förmåga att dämpa inflammation och förbättra effekten av antigenspecifik immunterapi.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fyra kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. Diamyd Medical utvecklar även Remygen®, ett GMP-tillverkat oralt GABA-baserat studieläkemedel. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® en central tillgång i Diamyd Medical. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl. 08.17 CET.


Bifogade filer:

  PDF-version