Delrapport från DIAGNODE-1 stödjer fortsatt positivt kliniskt förlopp efter 15 månader

Diamyd Medical meddelar idag att en fjärde delrapport från den forskarinitierade studien DIAGNODE-1 visar ett fortsatt positivt kliniskt förlopp vad gäller såväl den egna förmågan att bilda insulin som långtidsblodsocker och insulindos när hälften av alla patienter följts i 15 månader.

I en fjärde delrapport från den öppna kliniska forskarinitierade pilotstudien DIAGNODE-1, där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, presenteras nu resultat för sex av totalt tolv patienter som följts i 15 månader. Säkerheten ser fortsättningsvis god ut och inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Den egna förmågan att bilda insulin (mätt som C-peptid, AUC) har i genomsnitt för gruppen minskat med 10,8% medan fastande C-peptid ökat med 23%. Samtidigt har HbA1c och insulindos minskat med 31 respektive 39%. Sammantaget indikerar detta att sjukdomsförloppet fortsättningsvis är positivt vid 15 månader för dessa sex patienter och ligger i linje med tidigare presenterade resultat från studien.

DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv patienter mellan 12 och 30 år med typ 1-diabetes där diabetesvaccinet Diamyd® injiceras i låg dos direkt i lymfkörtel. Behandlingen kombineras med intag av D-vitamin. Sex patienter (två nya patienter) har följts i 15 månader och nio patienter har följts i 6 månader från inklusion i studien, det vill säga 12 respektive 3 månader efter den tredje injektion med diabetesvaccinet Diamyd® (4µg per dos) direkt i lymfkörtel.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.  

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fyra kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och Bolaget arbetar med att utveckla ett GABA-läkemedel. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.  

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 08:17 CET


Bifogade filer:

  PDF-version