Diamyd Medical lämnar förtydliganden angående artikel i Läkemedelsvärlden

I en artikel publicerad idag i Läkemedelsvärlden intervjuas professor Johnny Ludvigsson om en studie med Diamyd Medicals studieläkemedel Diamyd® (GAD65). Artikeln behandlar en så kallad prövarinitierad studie, det vill säga, en studie som drivs av en forskare/ett universitet som då är sponsor av studien. Den aktuella prövarinitierade studien drivs av professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. I studien prövas Diamyd® injicerat i lymfkörtel. Diamyd Medicals roll i studien är att bistå med studieläkemedlet Diamyd®, säkerhetsrapportering och finansiellt stöd. Professor Ludvigsson/Linköpings universitet ansvarar för genomförandet av studien vilket inbegriper aktiviteter såsom rekrytering, kontroll, uppföljning av patienter och analys.

Diamyd Medical medverkar för närvarande i sex prövarinitierade studier med Diamyd®. I artikeln säger professor Ludvigsson att han prövar nya regimer av GAD65. Här åsyftas olika metoder att ge studieläkemedlet och i kombination med andra läkemedel, i redan pågående, prövarinitierade studier med Diamyd®, i vilka professor Ludvigsson är huvudprövare och sponsor; förutom den aktuella studien DIAGNODE, även DIABGAD och EDCR IIa.

Information som inte tidigare meddelats av Diamyd Medical är att 10 patienter av totalt 15 nu är rekryterade till studien. Diamyd Medical meddelade den 24 oktober 2016 delresultat för sex patienter i den aktuella studien.

I artikeln nämner också professor Ludvigsson att han siktar på att göra en omfattande, fas II-studie.

Ambitionen med läkemedelsutveckling är alltid att driva projekt vidare till nästa kliniska fas och slutligen mot marknad. Diamyd Medical har dock inte fattat beslut om en ny sådan klinisk studie.  

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. För närvarande pågår sex kliniska studier med Diamyd®. GABA utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång i Diamyd Medical och Bolaget arbetar med sin inlicensierade GABA-teknologi även här med att utveckla en egen läkemedelsprodukt. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com 


Bifogade filer:

  PDF-version