Delårsrapport 1, 25 januari 2017

Bästa aktieägare och läsare

Det första kvartalet av verksamhetsåret har innefattat aktiviteter och nya resultat som ligger i linje med den långsiktiga strategin vi har med våra läkemedelskandidater; diabetesvaccinet Diamyd® och GABA.

Intralymfatisk administration av Diamyd® fortsätter att se lovande ut och kan visa sig vara vägen framåt för att stärka den positiva kliniska effekt som sammanfattande analyser av subkutan administration påvisat. Det finns en klar rational för detta då studier inom allergifältet har visat att intralymfatisk administration jämfört med subkutan administration ger en bättre spridning av antigen i lymfkörtlarna samt förhöjer adjuvanseffekten vilket förbättrar den kliniska effekten av immunoterapi. I takt med att allt fler lever med typ 1-diabetes och kostnaderna för samhället stiger, växer behovet av ett läkemedel som kan fördröja eller avstanna den autoimmuna förstörelsen av de insulinproducerande cellerna. Vår ambition är att vara första som når marknaden med ett läkemedel som kan bevara den egna insulinproduktionen och därmed minska de allvarliga kort- och långsiktiga komplikationerna hos patienter med typ 1-diabetes.

Diabetesvaccinet Diamyd® syftar till att avbryta den autoimmuna attacken på de insulinproducerande betacellerna i typ 1-diabetes genom att specifikt minska immunförsvarets känslighet mot det kroppsegna proteinet GAD65 som immunförsvaret felaktigt angriper. Syftet med vår andra läkemedelskandidat GABA är att förbättra betacellernas hälsa och stimulera deras tillväxt, effekter som nya forskningsrön med GABA stödjer. Tillsammans med diabetesvaccinet öppnar det för en fullständig bot av typ 1-diabetes.

Det är min övertygelse att de nya rönen inom GABA kommer att leda till ökat forskningsengagemang och även större konkurrens inom den GABA-relaterade läkemedelsutvecklingen. Detta skulle vara positivt för Diamyd Medical eftersom det skapar ett ökat intresse för vår licensieringsportfölj. Samtidigt skärps kravet på oss att hålla oss i framkant vad gäller strategisk produktutveckling för att förbli konkurrenskraftiga.

Den pågående utvärderingen och uppskalningen av tillverkningsprocessen av egen GABA läkemedelsprodukt ger Diamyd Medical förutsättningarna att få full kontroll över att driva kliniska studier och utveckla formuleringar för både typ 1-diabetes och våra andra intresseområden, typ 2-diabetes och reumatoid artrit. Med stor kompetens inom GABA även i vårt vetenskapliga och medicinska råd och med professor Torbjörn Bäckström som adjungerad styrelsemedlem, expert inom GABA- relaterade sjukdomar, är vi väl rustade inför kommande utmaningar.

Stockholm den 25 januari 2017
Ulf Hannelius
vd Diamyd Medical AB (publ)


GABA tillsammans med diabetesvaccinet Diamyd® öppnar för en fullständig bot av typ 1-diabetes.
Ulf Hannelius, VD