Delårsrapport 1, 24 januari 2018

Bästa aktieägare och läsare

De två senaste månaderna har dominerats av nya och lovande resultat från DIAGNODE-1, den pågående prövarinitierade studien där diabetesvaccinet Diamyd® administreras direkt i lymfkörtel i nydiagnostiserade patienter med typ 1-diabetes. Syftet med behandlingen är att avbryta immunförsvarets attack på de insulinproducerande cellerna och på det sättet bevara den egna insulinproduktionen som finns kvar vid diagnos. Värdet av en sådan behandling är stort för både patienten och samhället då även en liten bevarad insulinproduktion gör att patienten enklare kan hantera sitt blodsocker vilket avsevärt kan minska framtida komplikationer såsom hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt och synskador. Även risken för tillstånd av akuta hypoglycemier, det vill säga blodsockerfall som kan leda till medvetslöshet och i värsta fall döden, kan minskas om patienterna har kvar viss egen bevarad insulinproduktion.


När nu alla tolv patienter i DIAGNODE-1 följts i 6 månader, hälften av patienterna i 15 månader och fyra i 30 månader från studiestart, ser vi ett sjukdomsförlopp som indikerar att vaccinet bromsat upp immunsvarets förstörelse av de insulinproducerande cellerna. Vid 6 månader har den egna insulinproduktionen mätt som stimulerad C-peptid i snitt minskat med 1,7 % (jämfört med ca 15% i obehandlade patienter i samma ålder enligt publicerad forskning), vid 15 månader 10,8 % (35 %), och vid 30 månader 32 % (50 % eller mer). Detta ligger också i linje med vad vi sett i våra egna tidigare studier hos patienter som får placebo, det vill säga inaktiv behandling. I den ännu pågående prövarinitierade studien DIAGNODE-1 tar patienterna även i snitt mindre mängd insulin än vid studiestart och har bättre blodsockervärden, vilket ytterligare stärker de resultat som föreslår att den intralymfatiska behandlingen med vaccinet har en positiv och långsiktig effekt på sjukdomsförloppet. Tidigare publicerade immunologiska data visar även att intralymfatisk behandling ger ett starkt och önskat immunologiskt svar.


Vår högsta prioritet nu är DIAGNODE-2, den uppföljande placebokontrollerade fas-II studien som omfattar totalt 80 patienter, där vi har som mål att kunna slutföra rekryteringen inom 12 månader. Den första kliniken i DIAGNODE-2 öppnades för rekrytering i mitten av november och idag är 15 av 17 kliniker i Sverige, Spanien och Tjeckien igång. Information om studien ges förutom av de olika klinikerna även via kampanjer på sociala medier och i lokaltidningar.


Vårt åtagande mot våra aktieägare är att öka värdet i er investering. Jag vill tacka för ert förtroende och ser fram emot att rapportera om våra framsteg i pågående projekt.


Stockholm den 24 januari 2018
Ulf Hannelius
vd Diamyd Medical AB (publ)


De två senaste månaderna har dominerats av nya och lovande resultat från DIAGNODE-1, den pågående prövarinitierade studien där diabetesvaccinet Diamyd® administreras direkt i lymfkörtel i nydiagnostiserade patienter med typ 1-diabetes.
Ulf Hannelius, VD