Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Kortnamn för aktien är DMYD B. ISIN-kod: SE0005162880.


Teckningsoptioner

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionskurs 4,55 SEK per ny aktie. ISIN-kod för teckningsoptionen TO1, det vill säga för B-aktien: SE0009889199.
För fullständiga teckningsoptionsvillkor för TO1, se prospektet, sidorna 70-77.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktie är noterad på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser på Nasdaq First North

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Box 5807, SE-102 48 Stockholm. Tel: 08-528 00 399.
  Delårsrapport 3, 27 juni 2018

Bästa aktieägare och läsare

För två veckor sedan fick Diamyd Medical ytterligare ett prövningsläkemedel i klinisk fas då Läkemedelsverket godkände vårt GABA-baserade Remygen™ för kliniska studier. Att vi nu har två prövningsläkemedel, Diamyd® och Remygen™, i klinisk fas är något jag tydligt vill lyfta fram och belysa vikten av. Båda våra prövningsläkemedel fokuserar på de underliggande sjukdomsmekanismerna i diabetes med målet att sakta ner, avstanna och slutligen vända sjukdomsförloppet.

Med två prövningsläkemedel i klinisk fas som kompletterar och stärker varandra, ökar sannolikheten att kunna göra meningsfull skillnad för de som lever med diabetes.
Ulf Hannelius, VD

Kalender

 Dates for financial information and other events
10 september 2018
NLS Days
3 oktober 2018
Bokslutskommuniké
Bokslutskommuniké 2017/2018
25 oktober 2018
Årsredovisning
Årsredovisning 2017/2018
15 november 2018
Årsstämma
Årsstämma 2017/2018
 

Vi arbetar dedikerat för att bota diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling

 

Tio största aktieägarna 29 mars 2018

AktieägareA-aktierB-aktierKapital %Röster %
Essen-Möller, Anders 2 130 186 6 110 867 14.63 36.31
Avanza Pension 6 475 951 11.50 8.58
Lindkvist, Bertil 6 160 000 10.93 8.16
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 080 411 3.69 2.76
Hansen, Patrik 1 300 000 2.31 1.72
Swedbank Försäkring 926 304 1.64 1.23
Ålandsbanken AB 524 433 0.93 0.69
Arandi Development AB 500 000 0.89 0.66
Konstruktions o Försäljningsaktiebolag 415 000 0.74 0.55
Relbo AB 396 292 0.70 0.52
Övriga aktieägare 29 314 460 52.04 38.82
Total 2 130 186 54 203 718 100.0 100.0