Bolagsstyrning i Diamyd Medical AB bygger på aktiebolagslagen och andra relevanta regler och rekommendationer för publika bolag.
I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Diamyd Medicals högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Stämmohandlingar

Pressmeddelande den 16 mars 2017


Kallelse till extra bolagsstämma 19 april 2017


Handlingar inför extra bolagsstämma 19 april 2017


Revisorns yttrande enl 13 kap. 8§ ABL


Fullmaktsformulär


Valberedningen i Diamyd Medical AB består av Bolagets två största aktieägare;
Anders Essen-Möller och Bertil Lindkvist.

E-post till valberedningen:
Diamyd Medicals revisor är BDO AB med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor.
Informationen nedan rör tidigare erbjudanden om nyemissioner i Diamyd Medical AB och teckningsperioden för dessa har löpt ut.
Informationsmaterial – Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) - 2016

Informationsmaterial – Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ) - 2013

Bolagsordning

Bolagsordning för Diamyd Medical AB antagen vid extra bolagsstämma den 19 april 2013.

   Bolagsordning  

Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning för Diamyd Medical AB inför listning på NASDAQ OMX First North.

   Bolagsbeskrivning